Base Payroll: Thiết lập lấy dữ liệu lương thành phần từ HRM vào mẫu bảng lương in

Sửa đổi trên: Thu, 6 Tháng 7, 2023 tại 5:15 CH


Sau khi tạo lương thành phần tại HRM theo hướng dẫn tại đây, bạn có thể thiết lập biến trong bảng lương ở Base Payroll để lấy dữ liệu bằng cách truy cập https://payroll.base.vn/ hoặc Base Payroll từ menu app và làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn Mẫu bảng lương > Chọn bảng lương cần cập nhật cột dữ liệu

Bước 2: Chọn Sửa > Cấu hình cột

Bước 3: Thêm cột dạng Hệ thống và chọn gợi ý từ Base HRM

Thành phần lương: id_thanh_phan_luong

Bạn lấy trùng mã key của lương thành phần tại HRM theo hướng dẫn:

Vd: Sc_luong_trach_nhiem

Ví dụ:

- ID hê thống: sc_luong_trach_nhiem

- Tên hiển thị: Tên cột lương

- ID: click chuột để hệ thộng tự tạo

Lưu ý: Trong trường hợp nhân sự có được tạo phát triển sự nghiệp áp dụng giữa tháng và có thay đổi lương thành phần, bạn có thể tại biến với Sys ID cấu trúc "old_stage_key" (trong đó key là key của lương thành phần tại HRM) để lấy dữ liệu lương thành phần cũCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.