Base Timeoff: Cập nhật tính năng tháng 7/2022 in

Sửa đổi trên: Fri, 19 Tháng 8, 2022 tại 5:37 CH


1. Xin nghỉ theo giờ trừ phép theo công chuẩn với lịch làm việc loại Fixed (tính công trên Base Timesheet)

* Khi tạo timeoff theo giờ nếu chọn ca làm việc thực tế, công chuẩn sẽ được lấy từ Base Timesheet. Nếu chọn ca làm tiêu chuẩn thì công chuẩn vẫn sẽ tính theo công thức cũ ( 1 / số ca 1 ngày ) 

Gợi ý cho user khi tạo ca Timeoff:


* Xin timeoff theo ca:

- Nếu chọn ca làm tiêu chuẩn:

Công thức tính như cũ PTO = (Tổng số ca timeoff đăng kí) / Num shifts per day trên HRM

- Nếu chọn ca làm thực tế:

+ Nếu Standard points per day > 0

Công thức sẽ là PTO = (Tổng số công chuẩn của các ca timeoff) / Standard points per day trên HRM

+ Nếu Standard points per day = 0

Công thức tính như cũ PTO = (Tổng số ca timeoff đăng kí) / Num shifts per day trên HRM


* Xin timeoff theo giờ: 

-Nếu chọn ca làm tiêu chuẩn

-Nếu chọn ca thực tế: 

+ Nếu Standard points per day > 0


+ Nếu Standard points per day = 0

Lưu ý: 

Num shift per day và Standard points per day bạn lấy dữ liệu tại đây


+ Khi thiết lập Standard points per day > 0, công chuẩn của ca trên Timesheet = 0 => Không hiển thị cảnh báo số giờ PTO trên chi tiết đề xuất và Chặn duyệt 


 

2. In theo mẫu: Cập nhật thêm biến mặc định, hỗ trợ lấy biến người duyệt timeoff theo từng ô chức danh (HDSD)

${owner_request_name_1} : Tên người duyệt thứ nhất trong luồng duyệt được setup của đề xuất

${owner_request_username_1} : Username người duyệt thứ nhất trong luồng duyệt được setup của đề xuất ${owner_request_title_1} : Vị trí công việc người duyệt thứ nhất trong luồng duyệt được setup của đề xuất ${owner_request_action_1} : Thể hiện action người duyệt thứ nhất ${owners_name} : Danh sách tên người duyệt trong luồng duyệt được setup của đề xuất ${owners_username} : Danh sách username người duyệt trong luồng duyệt được setup của đề xuất 

${owners_name_username_title} : Danh sách tên, username và vị trí công việc người duyệt trong luồng duyệt được setup của đề xuất

${owners_name_username_title_textarea} : Danh sách tên, username và vị trí công việc người duyệt trong luồng duyệt được setup của đề xuất trên nhiều dòng

${approval_final_date} : Ngày đề xuất được duyệt hoàn toàn

${approval_final_datetime} : Ngày giờ đề xuất được duyệt hoàn toàn

${approval_action}: Hành động duyệt đề xuất

${approval_name_1} : Tên người duyệt thứ nhất trong trong thứ tự duyệt thực tế của đề xuất

${approval_username_1} : Username người duyệt thứ nhất trong thứ tự duyệt thực tế của đề xuất

${approval_title_1} : Vị trí công việc người duyệt thứ nhất trong thứ tự duyệt thực tế của đề xuất

${approval_datetime_1} : Ngày và giờ duyệt của người duyệt thứ nhất trong thứ tự duyệt thực tế của đề xuất

${approval_note_1} : Ghi chú khi duyệt của người duyệt thứ nhất trong thứ tự duyệt thực tế của đề xuất

${approval_note_textarea_1} : Ghi chú khi duyệt của người duyệt thứ nhất trong thứ tự duyệt thực tế của đề xuất trên nhiều dòng

${approvals_name} : Danh sách tên người duyệt trong thứ tự duyệt thực tế của đề xuất

${approvals_name_datetime} : Danh sách tên người duyệt và ngày giờ duyệt trong thứ tự duyệt thực tế của đề xuất

${approvals_name_username_title_datetime} : Danh sách tên người duyệt, username, vị trí công việc và ngày giờ duyệt trong thứ tự duyệt thực tế của đề xuất

${approvals_name_username_title_datetime_note} : Danh sách tên người duyệt, username, vị trí công việc, ngày giờ duyệt và ghi chú khi duyệt trong thứ tự duyệt thực tế của đề xuất

${approvals_name_username_title_datetime_note_textarea} : Danh sách tên người duyệt, username, vị trí công việc, ngày giờ duyệt và ghi chú khi duyệt trong thứ tự duyệt thực tế của đề xuất trên nhiều dòng

${approved_list_full_note} : Danh sách tên người duyệt, username, vị trí công việc, ngày giờ duyệt và ghi chú khi duyệt trong thứ tự duyệt thực tế của đề xuất


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.