Base Workflow: Cập nhật tính năng tháng 7/2022 in

Sửa đổi trên: Wed, 20 Tháng 7, 2022 tại 9:37 SA


1. Tạo nhiệm vụ mới:

a. Cho phép tạo 1 nhiệm vụ từ file excel với nhiều trường dữ liệu dạng bảng nhập trực tiếp từ excel, mỗi sheet là 1 trường dữ liệu (HDSD)

- Đối với quản trị hệ thống và quản trị quy trình có thể nhập nhiệm vụ từ excel với trường dữ liệu dạng bảng ở bất kì giai đoạn (kể cả Done/Fail).

- Đối với các thành viên khác có quyền tạo nhiệm vụ thủ công thì chỉ có thể nhập nhiệm vụ từ excel với trường dữ liệu dạng bảng vào giai đoạn đầu tiên.

 

b. Cho phép nhập nhiều trường dữ liệu dạng bảng bằng nhiều file excel ngay khi tạo nhiệm vụ

2. Cập nhật trang Báo cáo hệ thống của Workflow (HDSD):


+ Hỗ trợ khi click vào từng con số trên báo cáo hiển thị ra popup danh sách nhiệm vụ

+ Thêm phân trang với danh sách nhiệm vụ dài

+ Xuất nhiệm vụ ra file excel theo điều kiện đã lọc

+ Xuất nhiệm vụ trên trên popup: thêm cột Link nhiệm vụ 


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.