Base Request: Cập nhật tính năng tháng 6,7/2022 in

Sửa đổi trên: Fri, 15 Tháng 7, 2022 tại 2:42 CH


1. Nhập trường dữ liệu dạng bảng bằng excel ngay khi tạo đề xuất

2. In đề xuất theo mẫu: 

a. Khi có dữ liệu dạng bảng, cài đặt biến để tự động lấy ra đủ dữ liệu trong bảng mà không cần cài đặt biến theo tọa độ cột - hàng (HDSD)

Thêm biến ${column.<key của table field>.<column index>}

  • Với column index = 0 => in ra số thứ tự của hàng 1234
  • Với column index = 1,2,3,... => in ra giá trị của các cột tương ứng

b. Thêm biến mặc định để lấy được người duyệt cuối cùng

- Danh sách biến mặc định:

approval_final_name : tên người duyệt

approval_final_username : username người duyệt 

approval_final_title: chức vụ của người duyệt 

approval_final_date: ngày duyệt của người duyệt 

approval_final_datetime: thời gian (giờ + ngày) của người duyệt

approval_final_note: nội dung ý kiến không giữ xuống dòng của người duyệt 

approval_final_note_textarea : nội dung ý kiến giữ xuống dòng của người duyệt

- Note:

+ Chỉ hỗ trợ lấy thông tin người duyệt cuối cùng khi đề xuất được chấp thuận hoàn toàn

+ Cho phép lấy nội dung ý kiến không giữ xuống dòng và giữ xuống dòng của người duyệt cuối cùng.

+ Đề xuất được chấp thuận sau đó bị vô hiệu hóa => vẫn in ra thông tin người duyệt cuối cùng.


3. Làm nổi bật nội dung ghi chú của người duyệt đề xuất


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.