Base Overtime: Cập nhật tính năng tháng 8/2022 in

Sửa đổi trên: Fri, 19 Tháng 8, 2022 tại 4:32 CH


1. Thêm tùy chọn Thời hạn xác nhận được tính từ khi ca đề xuất cuối cùng kết thúc

Trước đây, SLA xác nhận tăng ca đang tính bắt đầu sau khi đề xuất tăng ca được duyệt nên khi hệ thống yêu cầu xác nhận tăng ca, nhân viên chưa tăng ca nên không có log checkin/checkout nên người quản lý không xác nhận được và bị trễ hạn xác nhận. Vậy, Overtime bổ sung thêm tùy chọn "Ca đề xuất cuối cùng kết thúc" để SLA được tính bắt đầu từ thời điểm kết thúc ca cuối cùng trong đề xuất + SLA xác nhận2. Giới hạn số giờ tăng ca trong 1 ngày

Cài đặt giới hạn trong tab Hệ thống

Sau khi giới hạn, trên form tạo sẽ hiển thị thông báo như ảnh

Trường hợp số giờ OT đã duyệt + số giờ OT đã xác nhận + số giờ OT của đề xuất đang action lớn hơn số giờ OT giới hạn trong một ngày trên cài đặt hệ thống >> hệ thống sẽ cảnh báo và không cho phép tạo OT


3. Cho phép ủy quyền duyệt/ xác nhận đề xuất tăng ca (HDSD)

Thời điểm cuối tháng, trường hợp quản lý nghỉ phép chưa kịp duyệt/ xác nhận đề xuất sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình tính lương. Vậy Overtime hỗ trợ tính năng ủy quyền duyệt/ xác nhận các đề xuất tăng ca theo từng nhóm đề xuất.

Lưu ý:

  • Chỉ App Admin/Owner là người có thể thực hiện  ủy quyền trong từng nhóm
  • Trong 1 thời điểm, 1 người duyệt chỉ được nhận ủy quyền từ 1 người khác và 1 user chỉ có thể được nhận ủy quyền bởi 1 người duyệt khác.
  • Không thể xóa người được ủy quyền khỏi danh sách người theo dõi của đề  xuất và người được ủy quyền không thể bỏ theo dõi đề xuất khi đang trong thời gian được ủy quyền 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.