API - Webhook: Cài đặt tự động Hoàn thành công việc khi nhiệm vụ hoàn thành (Workflow - Wework) in

Sửa đổi trên: Thu, 15 Tháng 9, 2022 tại 4:46 CH


Trong trường hợp: Khi bạn tạo 1 công việc A trên Wework,  từ công việc này sẽ tạo ra 1 nhiệm vụ B trên Workflow (dùng webhook). Sau đó bạn muốn khi nhiệm vụ B hoàn thành thì công việc A cũng tự động được hoàn thành theo.

* Tham khảo hướng dẫn cài Webhook chuyển dữ liệu tự động từ Wework sang Workflow tại đây

Để cài đặt tự động chuyển tiếp nhiệm vụ khi đề xuất được duyệt, bạn thao tác như sau:

Bước 1: Tạo 1 trường tùy chỉnh ở quy trình bên Workflow là mã nhiệm vụ, có mã trường "job_id"Lưu ý: Trường tùy chỉnh "mã nhiệm vụ" không cần bật bắt buộc, không cần điền thông tin ở trường này khi tạo nhiệm vụ. Mục đích tạo trường nhằm link đúng mã nhiệm vụ sang Request và có cơ sở chuyển tiếp nhiệm vụ đó khi đề xuất được duyệt.

Bước 2: Tại Wework, bạn cũng tạo 1 trường tùy chỉnh với inputkey là Job_id


Bước 3: Sau khi thực hiện cài link webhook giữa 2 ứng dụng trên, bạn vào lại mục Quản lý Webhook Wework trong Wework để cài transformer có id của nhiệm vụ như ảnh dưới đây để API của nhiệm vụ chuyển tiếp hoạt động

Bước 4: Tạo kết nối giữa API giữa workflow và wework

Vào Quản lý webhook của workflowa. Cài link API của nhiệm vụ chuyển tiếp vào mục Webhook JobDone

https://wework.base.vn/extapi/v3/task/status/mark.done

Tham khảo link API của nhiệm vụ chuyển tiếp tại đây

b.  Cài đặt Transformer giữa API và workflow để chuyển dữ liệu

 - Access_token: link token của ứng dụng Wework (link lấy từ Base Account của thành viên Owner > mục "Tích hợp với bên thứ ba"


- id: mã của nhiệm vụ

- username: username của thành viên hoàn thành công việc

Bước 5: Sau cài đặt xong bạn sẽ tạo được dây liên kết theo trình tự : 

Tạo công việc A >> Tạo nhiệm vụ B >> Nhiệm vụ B Done >. Công việc A done theo

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.