Base Goal

Base Goal: Cập nhật tính năng tháng 4/2024
1. Đặt trọng số với các mục tiêu theo KPI - Trọng số KPI sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ trong nội tại 1 cây mục tiêu KPI nhất định. Tức là giá trị che...
Tue, 16 Tháng 4, 2024 tại 10:53 SA
Base Goal: Cập nhật tính năng tháng 3/2024
1. Khi Liên kết mục tiêu, bổ sung thêm thanh tìm kiếm mục tiêu cần liên kết tới 2. Cho phép liên kết chéo các mục tiêu chưa liên kết mục tiêu công ty ...
Wed, 20 Tháng 3, 2024 tại 10:52 SA
Base Goal: Cập nhật tính năng tháng 1/2024
Trang chủ: Bổ sung bộ lọc 4 cấp mục tiêu: công ty, phòng ban, nhóm, cá nhân
Thu, 18 Tháng 1, 2024 tại 2:27 CH
Base Goal: Cập nhật tính năng tháng 3/2023
1. Tăng số lượng lên 1000 metrics, gồm cả trạng thái Kích hoạt Disable
Thu, 16 Tháng 3, 2023 tại 3:50 CH
Base Goal: Cập nhật tính năng tháng 2/2023
1. Xuất checkin  trong chu kỳ ra file excel (HDSD)  2. Xuất kết quả then chốt trong chu kỳ ra file excel  (HDSD) Thao tác xuất dữ liệu trong từng chu kỳ
Fri, 10 Tháng 2, 2023 tại 10:39 SA
Base Goal: Cập nhật tính năng tháng 11/2022
1. Thêm lịch sử webhook giữa Goal và các app Wework, Request, Workflow - Bổ sung webhook logs trong chu kỳ để ghi lại lịch sử bắn webhook từ app khác tới G...
Fri, 18 Tháng 11, 2022 tại 11:34 SA
Base Goal - Cập nhật tính năng tháng 7/2021
Cho phép App admin có thể checkin mục tiêu cho user Bổ sung tính năng import mục tiêu (Hướng dẫn) Hiển thị người phụ trách mục tiêu tại cây mục tiêu...
Fri, 8 Tháng 10, 2021 tại 10:06 SA
Base Goal - Cập nhật tính năng mới tháng 1/2021
- Update lại giao diện đẹp và thân thiện hơn - Chỉnh sửa lại phân quyền theo bảng phân quyền tại đây - Thêm 1 view cho department như view của team, phải ...
Thu, 14 Tháng 10, 2021 tại 4:50 CH