Base Drive

Base Drive: Cách tạo 1 Drive mới
Để tạo 1 kho lưu trữ (Drive) mới, bạn truy cập vào ứng dụng bằng cách vào link https://drive.base.vn/ hoăc click vào avatar để chọn ứng dụng Drive ...
Fri, 24 Tháng 6, 2022 tại 9:18 SA
Base Drive: Cách tạo 1 thư mục mới trong Drive
Để tạo 1 thư mục (folder) mới, bạn truy cập vào ứng dụng bằng cách vào link https://drive.base.vn/ hoăc click vào avatar để chọn ứng dụng Drive Sau...
Fri, 24 Tháng 6, 2022 tại 2:29 CH
Base Drive: Cách chuyển tài liệu vào thư mục
Để chuyển tài liệu vào thư mục có sẵn, bạn truy cập vào ứng dụng bằng cách vào link https://drive.base.vn/ hoăc click vào avatar để chọn ứng dụng Drive. ...
Fri, 24 Tháng 6, 2022 tại 3:07 CH