Base Account

Ứng dụng quản lý tài khoản

Base Account: Cập nhật tính năng tháng 11/2022
1. Tùy chọn user không thay đổi tên tài khoản của mình Owner có thể phân quyền trong Base Account:
Fri, 18 Tháng 11, 2022 tại 9:27 SA
Base Account: Cập nhật tính năng tháng 10/2022
1. Cho phép owner đổi mật khẩu cho nhiều tài khoản cùng lúc, bằng file excel (HDSD) - Tại Base Account tài khoản của owner: - Tải file mẫu của hệ thống ...
Thu, 20 Tháng 10, 2022 tại 10:32 SA