Base Account

Ứng dụng quản lý tài khoản

Base Account: Cập nhật tính năng tháng 3/2024
Tắt thông báo sinh nhật của toàn bộ thành viên nếu Quản trị hệ thống thiết lập Quyền xem thông tin là Riêng tư và ẩn ngày sinh trên Account
Mon, 18 Tháng 3, 2024 tại 4:46 CH
Base Account: Cập nhật tính năng tháng 10/2023
1. Thêm 1 nhân sự vào nhiều nhóm thành viên cùng lúc trên Account: - Phân quyền cho quản trị cấp cao, quản trị hệ thống, quản trị ứng dụng có quyền thao tá...
Tue, 17 Tháng 10, 2023 tại 3:40 CH
Base Account: Cập nhật tính năng tháng 11/2022
1. Tùy chọn user không thay đổi tên tài khoản của mình Owner có thể phân quyền trong Base Account:
Fri, 18 Tháng 11, 2022 tại 9:27 SA
Base Account: Cập nhật tính năng tháng 10/2022
1. Cho phép owner đổi mật khẩu cho nhiều tài khoản cùng lúc, bằng file excel (HDSD) - Tại Base Account tài khoản của owner: - Tải file mẫu của hệ thống ...
Thu, 20 Tháng 10, 2022 tại 10:32 SA