Base Payroll: Thiết lập lấy dữ liệu từ Base Overtime theo Policy in

Sửa đổi trên: Wed, 19 Tháng 10, 2022 at 2:59 CH


Để thiết lập lấy dữ liệu từ Base Overtime sang Base Payroll, bạn thực hiện theo hướng dẫn sau:


Bước 1: Tại Base OverTime, bạn chọn "Cài đặt" => Chọn policy muốn cài đặt để lấy mã ca


Bước 2: Chọn Cài đặt nâng cao => Lấy tỉ lệ theo Policy


Bước 3: Tại Base Payroll, trong cài đặt công thức, thêm biến dạng Auto và điền thông tin

a) Tạo biến tổng số giờ của Policy

- Cột SYS ID: tạo theo cú pháp overtime_hour_policy_code để lấy tổng số giờ của Policy
VD: overtime_hour_cangay_mot

- Cột Display name: Tên của trường

- Cột ID: Mã trường

b) Tạo biến lấy tỷ lệ Policy

- Cột SYS ID: tạo theo cú pháp overtime_rate_policy_code

VD: overtime_rate_cangay_mot

- Cột Display name: Tên trường

- Cột ID: Mã trường

c) Lấy dữ liệu tổng số giờ tăng ca cho từng nhân sự ở tất cả các chính sách

- Tìm kiếm biến "Overtime" tại mục "Biến hệ thống" và thêm vào bảng lương
- Cột sẽ được tính theo công thức: (policy_1_hour*policy_1_rate + policy_2_hour*policy_2_rate + ... + policy_n_hour*policy_n_rate) => Công thức sẽ tính toán tất cả thời gian tăng ca ở mọi chính sách đối với từng nhân sự

Sau đó bạn "Save" để lưu dữ liệu
d) Lấy dữ liệu từ công thức tùy chỉnh của Overtime

- Tạo công thức tùy chỉnh tại OT theo hướng dẫn tại đây

- Tại Payroll, thêm cột dạng Tự động và làm theo HD sau:
+ Cột "ID hệ thống": tạo theo cú pháp "overtime_formulaid"
+ Cột "Loại": dạng tự động
+ Cột "ID": mã trường 

Lưu ý:

- Nếu chọn tích chọn "Chỉ chấp thuận giờ OT đã xác nhận để tính toán?" thì khi yêu cầu phải được xác nhận sau khi duyệt bên Payroll mới nhận dữ liệu

- Nếu không tích chọn "Chỉ chấp thuận giờ OT đã xác nhận để tính toán?" thì khi yêu cầu được chấp thuận dữ liệu sẽ bắn sang Payroll


FAQ?

1. Lỗi đề xuất tăng ca không chuyển được sang Payroll

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.