Base Payroll: Thiết lập lấy dữ liệu từ Base Overtime theo Policy in

Sửa đổi trên: Sat, 1 Tháng 7, 2023 tại 9:10 SA


Để thiết lập lấy dữ liệu từ Base Overtime sang Base Payroll, bạn thực hiện theo hướng dẫn sau:


Bước 1: Tại Base OverTime, bạn chọn "Cài đặt" => Chọn policy muốn cài đặt để lấy mã ca


Bước 2: Chọn Cài đặt nâng cao => Lấy tỉ lệ theo Policy


Bước 3: Tại Base Payroll, trong cài đặt công thức, thêm biến dạng Hệ thống và chọn gợi ý từ Base Overtime

a) Tạo biến tổng số giờ của Policy

- Cột ID hệ thống: phần mềm hiển thị sẵn gợi ý theo cú pháp overtime_hour_.....

Bạn dán mã ca đã copy ở trên vào sau dấu _

VD: overtime_hour_cangay_mot

- Cột Tên hiển thị: tên của trường

- Cột ID: Mã trường

b) Tạo biến lấy tỷ lệ Policy

- Cột ID hệ thống: phần mềm hiển thị sẵn gợi ý theo cú pháp overtime_rate_.....

Bạn dán mã ca đã copy ở trên vào sau dấu _

VD: overtime_rate_cangay_mot

- Cột Display name: Tên trường

- Cột ID: Mã trường

c) Lấy dữ liệu tổng số giờ tăng ca cho từng nhân sự ở tất cả các chính sách

Hệ thống hỗ trợ 2 biến tự động

- Overtime: Tổng số giờ tăng ca đã nhân với hệ số
Cột sẽ được tính theo công thức: (policy_1_hour*policy_1_rate + policy_2_hour*policy_2_rate + ... + policy_n_hour*policy_n_rate)

- Overtime_hour: Tổng số giờ tăng ca chưa nhân với hệ số

Cột sẽ được tính theo công thức: policy_1_hour + policy_2_hour+ ... + policy_n_hour

d) Lấy dữ liệu từ công thức tùy chỉnh của Overtime

- Tạo công thức tùy chỉnh tại OT theo hướng dẫn tại đây

- Tại Payroll, thêm cột dạng hệ thống > Chọn gợi ý công thức Base overtime

Cột ID hệ thống: phần mềm hiển thị sẵn gợi ý theo cú pháp overtime_.....

Bạn điền thêm mã key của trường tùy chỉnh trên overtime sau dấu gạch dưới

VD: overtime_tang_ca_chu_nhat

Lưu ý:

- Nếu chọn tích chọn "Chỉ chấp thuận giờ OT đã xác nhận để tính toán?" thì khi yêu cầu phải được xác nhận sau khi duyệt bên Payroll mới nhận dữ liệu

- Nếu không tích chọn "Chỉ chấp thuận giờ OT đã xác nhận để tính toán?" thì khi yêu cầu được chấp thuận dữ liệu sẽ bắn sang Payroll


FAQ?

1. Lỗi đề xuất tăng ca không chuyển được sang Payroll

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.