Base Office ver2: Chỉnh sửa văn bản sau khi ban hành áp dụng với từng cấp phân quyền in

Sửa đổi trên: Mon, 18 Tháng 10, 2021 tại 12:02 CH


Để chỉnh sửa sau khi văn bản được ban hành bạn truy cập Base Office ở menu app hoặc https://office.base.vn/. Sau đó bạn thực hiện theo HD sau: 


1. Quyền chỉnh sửa văn bản sau khi ban hành đối với Quản lý loại văn bản và Quản lý Kho lưu trữ 

- HD Cài đặt Quản lý Loại văn bản tại đây
- HD Cài đặt Quản lý Kho lưu trữ tại đây

a) Sửa danh sách người nhận: Chọn dấu mũi tên tại văn bản => Chỉnh sửa nhanh => Sửa danh sách người nhận

b) Chỉnh sửa phiên bản cha


2, Quyền chỉnh sửa văn bản sau khi ban hành đối với App admin được owner cài đặt cho phép
- Cách cài đặt và phân quyền app admin tại đây

a) Sửa thông tin cơ bản: Chọn mũi tên => "Chỉnh sửa nhanh" => "Sửa thông tin cơ bản" => Chỉnh sửa và chọn "Lưu lại"

- Tại đây, bạn có thể chỉnh sửa Tên văn bản, nội dung, ghi chú, nhóm, thư mục của văn bản

b) Sửa mã văn bản: Chọn dấu mũi tên => "Chỉnh sửa nhanh" => "Sửa mã văn bản" => Chỉnh sửa và "Lưu lại"

c) Sửa ngày văn bản: Chọn dấu mũi tên => Chọn "Chỉnh sửa nhanh" => "Sửa ngày văn bản" => Chỉnh sửa và "Lưu lại"

- Tại đây, bạn có thể chỉnh sửa ngày ban hành, ngày có hiệu lực và ngày hết hạn của văn bản

d) Sửa các thông tin bổ sung: Chọn dấu mũi tên => "Chỉnh sửa nhanh" => "Sửa các thông tin bổ sung" => Chỉnh sửa và "Lưu lại"

- Tại đây, bạn có thể chỉnh sửa thêm các ghi chú, tag gắn và bổ sung các tùy chỉnh nâng cao cho văn bản

e) Sửa loại văn bản: Chọn dấu mũi tên => "Chỉnh sửa nhanh" => "Sửa loại văn bản" => Chỉnh sửa và "Lưu lại"

f) Sửa thông tin lưu trữ: Chọn dấu mũi tên => "Chỉnh sửa nhanh" => "Sửa thông tin lưu trữ" => Chỉnh sửa và "Lưu lại"

g) Thêm file: Bạn chọn dấu mũi tên =>"Chỉnh sửa nhanh" => "Thêm file" => "Lưu lại"

Lưu ý: Tối đa 3 file mỗi lần


3) Đối với owner hệ thống: Có thể chỉnh sửa tất cả các thông tin trên

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.