Base Process: Thiết lập quy trình chi tiết in

Sửa đổi trên: Mon, 7 Tháng 11, 2022 tại 5:39 CH


Để thực hiện thiết lập chi tiết bạn truy cập https://process.base.vn/ hoặc chọn Base Process từ menu app, sau đó chọn quy trình đã tạo tại Bussiness Process để thực hiện thiết lập chi tiết theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Kéo app muốn chuyển dữ liệu và chọn service

- Trong Base Process, các quy trình được thực hiện thông qua kéo thả từ các app khác vào trong Process. Khi chọn service, ứng dụng hiển thị 300 nhóm đề xuất (Request), Dự án/Phòng ban (Wework) hoặc quy trình (Workflow) mà người dùng thực hiện thiết lập đang làm quản trị.  

- Mỗi đầu ra của sevice sẽ tương ứng với các sự kiện diễn ra:

+ Với Base Request: requestCreated (Đề xuất tạo), requestApproved (Đề xuất được duyệt), requestRejected (Đề xuất bị từ chối)

+ Với Base Wework: taskCreated (Công việc được tạo), taskDone (Công việc hoàn thành), taskStatusUpdate(Công việc được cập nhật trạng thái), subtaskCreated (Công việc con được tạo), subtaskDone (Công việc con hoàn thành), subtaskStatusUpdate (công việc con được cập nhật)

+ Với Base Workflow: jobCreated (Nhiệm vụ được tạo), jobDone (Nhiệm vụ hoàn thành), jobFailed (nhiệm vụ thất bại), jobForwarded (Nhiệm vụ chuyển tiếp)

+ Với Workflow Stage: jobIn (Nhiệm vụ vào giai đoạn), jobNext (Nhiệm vụ chuyển sang giai đoạn sau), jobBack (Nhiệm vụ chuyển về bước trước), jobReassign (Nhiệm vụ được giao lại) 

Lưu ý: Chỉ cho phép kéo các giai đoạn trong Workflow mà người thực hiện liên kết là người quản trị

Bước 2: Chọn nút tròn tại sự kiện muốn liên kết dữ liệu sang dấu tròn tại nơi nhận để liên kết

Bước 3: Click chuột vào sợi dây liên kết để thiết lập "Tranformer" 

Có 2 trường dữ liệu trong Tranformer:
+ Final key: sử dụng các biến hệ thống hỗ trợ để cài đặt

+ Original key: Nhập nội dung muốn bắn ở đầu ra

Cách thiết lập và các biến Tranformer cho từng app có thể xem tại đây

Sau khi thiết lập tranformer chọn "Lưu lại" để hoàn thành lưu cài đặt tranfomer đã cài đặt

Bước 4: Click vào sợi dây kết nối chọn "Thiết lập điều kiện gửi"

- Tại đây, bạn có thể thiết lập từng Điều kiện hoặc Nhóm điều kiện:
+ Nhóm điều kiện: 

 • Mỗi nhóm được đánh dấu bằng lựa chọn 1 trong 2 điều kiện "VÀ" (khi các điều kiện xảy ra đồng thời) và "HOẶC" (khi các điều kiện có sự chọn lọc)
 • Mỗi nhóm có thể chứa nhiều điều kiện hoặc nhóm điều kiện khác nhau

+ Điều kiện:

 • Mỗi điều kiện tương ứng với 1 nhánh trong cây điều kiện, các điều kiện kết nối với nhau thông qua logic "VÀ" hoặc "HOẶC"
 • Mỗi điều kiện bao gồm 2 vế: Input nhập vào vế trái và vế phải để so sánh, có thể sử dụng biến ở 2 vế này

- Các biến được lấy để tạo điều kiện thực hiện như tranformer. Riêng với trường tùy chỉnh dạng bảng cần có tiền tố "table_"

- Khi sử dụng biến cần sử dụng theo cú pháp: {key} (VD: {username})

- Base Process có hỗ trợ 10 phép toán để cài trong thiết lập điều kiện

 • Bằng: dùng cho cả ký tự chữ và số
 • Không bằng: dùng cho cả ký tự chữ và số
 • Nằm trong: dùng cho ký tự chữ
 • Không nằm trong: dùng cho chuỗi ký tự chữ
 • Lớn hơn: Dùng cho ký tự số
 • Nhỏ hơn hoặc bằng: dùng cho ký tự số
 • Nhỏ hơn: dùng cho ký tư số
 • Lớn hơn hoặc bằng: dùng cho ký tự số
 • Chứa: dùng cho ký tự chữ
 • Không chưa: dùng cho ký tự chữ và số

Nếu bạn chọn "Rỗng" hoặc "Không rỗng" thì chỉ cần điền dữ liệu input ở bên trái, dữ liệu input bên phải mặc định sẽ trống.

Sau khi điền đủ điều kiện chọn "Lưu lại" để hoàn thành cài đặt điều kiện.


FAQ: Một số bài toán chi tiết
- Cài đặt tự động chuyển tiếp nhiệm vụ khi đề xuất được duyệt

- Cài đặt tự động chuyển tiếp nhiệm vụ đến thất bại khi đề xuất được xử lý


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.