Base Process

Base Process: Tổng quan giao diện
Khi nắm được tổn quan giao diện của Base Process, người sử dụng sẽ thực hiện cài đặt và áp dụng sử dụng app được tốt nhất trong các trường hợp. Để tìm hiểu ...
Mon, 7 Tháng 11, 2022 tại 2:55 CH
Base Process: Thiết lập quy trình chi tiết
Để thực hiện thiết lập chi tiết bạn truy cập https://process.base.vn/ hoặc chọn Base Process từ menu app, sau đó chọn quy trình đã tạo tại Bussiness Process...
Mon, 7 Tháng 11, 2022 tại 5:39 CH
Base Process: Tạo quy trình liên kết mới
Để thực hiện tạo quy trình liên kết, bạn truy cập https://process.base.vn/ hoặc chọn biểu tượng Base Process từ menu app và làm theo hướng dẫn sau: Bước 1:...
Mon, 7 Tháng 11, 2022 tại 3:07 CH
Base Process: Ngừng hoặc Xóa một quy trình liên kết
Một quy trình khi không cần thiết sử dụng nữa, người dùng có thể thực hiện ngừng hoạt động hoặc xóa liên kết. Để thực hiện ngưng hoạt đông hoặc xóa một quy ...
Tue, 8 Tháng 11, 2022 tại 2:47 CH
Base Process: Cài đặt tự động chuyển tiếp nhiệm vụ khi đề xuất được duyệt
Tính năng này sẽ áp dụng trong trường hợp khi bạn tạo 1 nhiệm vụ A trong quy trình. Từ nhiệm vụ này sẽ tạo ra 1 đề xuất B trên Request. Sau đó bạn muốn khi ...
Wed, 27 Tháng 7, 2022 tại 9:49 SA
Base Process: Cài đặt tự động chuyển tiếp nhiệm vụ đến thất bại khi đề xuất được xử lý
Trong trường hợp, bạn tạo nhiệm vụ tại 1 quy trình của Workflow thì sẽ đồng thời tạo đề xuất tại Request, sau đó khi đề xuất được xử lý (từ chối/ duyệt) thì...
Mon, 16 Tháng 5, 2022 tại 9:46 SA
Base Process: Cài đặt tự động cập nhật nội dung nhiệm vụ khi đề xuất được chỉnh sửa
Tính năng này sẽ áp dụng trong trường hợp khi bạn tạo 1 nhiệm vụ A trong quy trình. Từ nhiệm vụ này sẽ tự động tạo ra 1 đề xuất B trên Request. Sau đó khi b...
Sat, 23 Tháng 12, 2023 tại 11:40 SA
Base Process: Yêu cầu tag quản lý trực tiếp
Bạn thiết lập Process từ Workflow sang Request Tuy nhiên nhiệm vụ lại không thể chuyển sang được. Khi nhấn vào lịch sử Webhook của nhiệm vụ thì hệ thống bá...
Wed, 27 Tháng 7, 2022 tại 9:13 SA
Base Process: Các mã lỗi thường gặp
Các mã lỗi thường gặp khi kết nối Process 
Fri, 24 Tháng 2, 2023 tại 4:22 CH
Base Process: Cài đặt next job tự động trong quy trình.
Tính năng này sẽ áp dụng trong trường hợp ,tại 1 Workflow có nhiều bước khi tạo mới nhiệm vụ mong muốn nhiệm vụ vào luôn giai đoạn cần mà không phải đi qua ...
Fri, 12 Tháng 1, 2024 tại 4:57 CH