Base Workflow: Cập nhật tính năng tháng 12/2022 in

Sửa đổi trên: Tue, 20 Tháng 12, 2022 tại 10:08 SA


1. Thêm tính năng lưu trữ nhiệm vụ trong 1 quy trình (HDSD)

- Cài đặt trong từng quy trình

- Có thể cài đặt lưu trữ Tự động hoặc Thủ công từng nhiệm vụ:

+ Với Tự động: Sau khi cài đặt tự động lưu trữ sau .... ngày, hệ thống sẽ tự động chuyển nhiệm vụ vào kho lưu trữ. Chỉ lưu trữ được khi nhiệm vụ vào giai đoạn Done/ Failed

+ Với thủ công: Sau khi cài đăt, thao tác trên từng nhiệm vụ muốn lưu trữ. Có thể lưu trữ nhiệm vụ ở bất kì giai đoạn nào.

- Các nhiệm vụ được lưu trữ sẽ hiển thị tại đây:


2. Dashboard - Báo cáo tùy chỉnh theo nhu cầu (HDSD)

- Dashboard là một loại báo cáo mà người dùng có thể linh động tạo ra các biểu đồ theo nhu cầu cụ thể của từng doanh nghiệp, sử dụng linh hoạt dữ liệu của các trường tùy chỉnh để tạo ra báo cáo.

- Tạo Dashboard trong từng quy trình:

- Tại đây, có thể tạo ra nhiều Dashboard và tùy chỉnh Loại biểu đồ hiển thị và định nghĩa Trục X và Y theo nhu cầu


3. Phân quyền xem báo cáo hệ thống cho App admin workflow

- Onwer có thể phân quyền cho App admin xem báo cáo hệ thống:


4. Cập nhât API back job

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.