Base HRM: Nhân viên tạo đơn nghỉ phép nhưng không được duyệt và bị tính công sai in

Sửa đổi trên: Mon, 16 Tháng 1, 2023 tại 5:31 CH


Tình huống: Nhân viên tạo đơn xin nghỉ phép, đã nghỉ nhưng quản lý quên duyệt đơn Timeoff. Cuối tháng chốt công nhân sự không được tính công ngày nghỉ hôm đó.

Xử lý: 
Bước 1: Quản lý bảng công điều chỉnh lại công cho nhân sự đủ 1 công

Bước 2: Quản lý HRM: Sửa thủ công trừ 1 phép của nhân viên

Xem HD sửa phép cho nhân sự tại đây.    

Bước 3: Owner vô hiệu hóa đơn Timeoff hoặc Nhân viên xóa đơn Timeoff 

Xem HD Xóa/Hủy đơn Timeoff tại đây.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.