Tạo nhóm đề xuất trên Request như thế nào ? in

Sửa đổi trên: Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 1:31 PMĐể thiết lập nhóm đề xuất trên Request, bạn truy cập vào https://request.base.vn/ và thao tác theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn vào Nhóm đề xuất (Có biểu tượng hình file) >> THÊM LOẠI ĐỀ XUẤT MỚI.

Bước 2: Thiết lập các thông tin nhóm đề xuất >> Click Tạo nhóm đề xuất mới để hoàn tất thao tác tạo.

  • Tên loại đề xuất: bạn điền tên nhóm đề xuất
  • Người xét duyệt: những người được tag sẽ mặc định có quyền duyệt toàn bộ các đề xuất được tạo ra.
  • Yêu cầu thông báo tới người quản lý trực tiếp: Nếu chọn Có thì đề xuất này bắt buộc cần @tag quản lí trực tiếp duyệt trước khi những người xét duyệt mặc định xử lí.
  • Quy trình xử lí:

+Xử lí đồng thời: Những người được tag xét duyệt ai xử lí trước cũng được nhưng bắt buộc tất cả mọi người được tag phải xử lí.

+ Xử lí lần lượt: Trong những người được tag xét duyệt sẽ phải xử lí theo thứ tự, ai được tag trước sẽ xử lí trước.

+ Chỉ cần một người duyệt: Trong những người được tag xét duyệt chỉ cần một người xử lí là đề xuất được thông qua.

  • Mẫu form đề xuất: chọn Có nếu đề xuất cần thiết lập thêm các trường dữ liệu.

Bước 3: Nếu bước 2, phần Mẫu form đề xuất chọn Có, bạn click vào Thêm để thiết lập các trường dữ liệu (câu hỏi) của nhóm đề xuất này.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.