Base Goal

Base Goal - Checkin 1 mục tiêu cá nhân
Để checkin một mục tiêu tại Base Goal bạn vào Base Goal từ menu app hoặc truy cập link https://goal.base.vn/.. Sau đó bạn vào mục tiêu ca nhân dạng KPI và l...
Thu, 30 Tháng 12, 2021 at 2:50 CH
Base Goal - Tạo công việc từ mục tiêu cá nhân
Để tạo công việc từ một mục tiêu tại Base Goal bạn vào Base Goal từ menu app hoặc truy cập link https://goal.base.vn/.. Sau đó bạn vào mục tiêu cá nhân dạng...
Thu, 30 Tháng 12, 2021 at 3:02 CH
Base Goal - Liên kết chéo mục tiêu
Để thực hiện liên kết chéo mục tiêu trong Base Goal bạn truy cập https://goal.base.vn/ hoặc chọn Base Goal trong menu app sau đó chọn mục tiêu cần liên kết ...
Fri, 7 Tháng 1, 2022 at 2:59 CH
Base Goal - Cách tạo và cập nhật kết quả then chốt
Để tạo kết quả then chốt và checkin kết quả đó trong Base Goal bạn truy cập https://goal.base.vn/ hoặc chọn Base Goal trong menu app. Sau đó, bạn chọn mục t...
Fri, 7 Tháng 1, 2022 at 3:40 CH
Base Goal - Checkin mục tiêu tự động bằng webhook
Nếu bạn cần checkin tự động công việc từ các app khác trong bộ sản phẩm Base sang Base Goal có thể sử dụng Webhook để bắn dữ liệu tự động. Để thực hiện bạn ...
Wed, 12 Tháng 1, 2022 at 3:57 CH
Base Goal - Giới thiệu giao diện trong chu kì
1, Tổng quan (1) Hiển thị tổng số mục tiêu được tạo trong chu kì, số lượng các dạng mục tiêu, thời gian chu kì (2) Trạng thái các mục tiêu cá nhân (3) ...
Tue, 12 Tháng 4, 2022 at 2:09 CH
Base Goal - Đánh giá mục tiêu
Trong Base Goal có 2 loại đánh giá mục tiêu dành cho cá nhân và cho quản lý. Với cá nhân được giao, họ có thể tự đánh giá mục tiêu để thể hiện mứ cđộ tự tin...
Tue, 12 Tháng 4, 2022 at 2:37 CH