Base Booking

Base Booking: Cập nhật tính năng tháng 2/2023
1. Thêm SLA cho người duyệt booking (HDSD) - Cài đặt SLA trong Tùy chỉnh duyệt của cài đặt từng tài nguyên - Khi cài SLA thì reminder của người duyệt sẽ h...
Fri, 10 Tháng 2, 2023 tại 2:55 CH
Base Booking: Cập nhật tính năng tháng 11/2022
1. Cho phép đính kèm tài liệu khi tạo booking
Fri, 18 Tháng 11, 2022 tại 3:06 CH
Base Booking: Cập nhật tính năng tháng 9/2022
1. Thêm Kiểu duyệt “Một người duyệt” Để cài đặt kiểu duyệt này bạn thiết lập trong Tùy chỉnh >> Tùy chỉnh duyệt
Wed, 21 Tháng 9, 2022 tại 9:30 SA
Base Booking: Cập nhật tính năng tháng 8/2022
1. Tại cuộc họp đã tạo trên Meeting, khi click Đặt phòng với Base Booking, tự động điền lại các thông tin đã có trên Meeting vào form tạo Booking (tiêu đề, ...
Thu, 18 Tháng 8, 2022 tại 4:45 CH
Base Booking: Cập nhật tính năng tháng 7/2021
Thêm trường tùy chỉnh dạng Dropdown, multiple
Sat, 9 Tháng 10, 2021 tại 9:16 SA
Base Booking: Cập nhật tính năng tháng 11/2021
1. Thêm cấu hình thời gian chờ giữa các đăng kí - Thiết lập trong từng tài nguyên  Hiển thị thời gian gơi ý tự động trừ đi thời gian chờ 2. Hỗ trợ x...
Fri, 5 Tháng 11, 2021 tại 11:29 SA