Base Workflow

Mô tả cách xử lý 1 nhiệm vụ ?
Bạn truy cập https://workflow.base.vn, hoặc chọn biểu tượng Workflow trên thanh menu app Bước 1: Chọn một nhiệm vụ xử lý trong một workflow cụ thể ...
Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 11:37 AM
Cách thêm nhiệm vụ mới trên workflow ?
Bạn vào https://workflow.base.vn hoặc icon Base Workflow trên thanh app. sau đó chọn 1 workflow ...
Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 11:39 AM
Xóa 1 giai đoạn (stage) như thế nào ?
Để xóa 1 giai đoạn bạn truy cập https://workflow.base.vn/ hoặc biểu tượng Workflow trên thanh app, chọn luồng công việc cần chỉnh sửa, sau đó làm theo hướng...
Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 11:39 AM
Làm thế nào để kéo ngược nhiệm vụ về giai đoạn trước ?
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, những nhiệm vụ phát sinh sẽ cần kéo nhiệm vụ lại về giai đoạn trước đó. Để cài đặt tùy chọn này bạn truy cập https://wor...
Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 11:40 AM
Cách thiết lập danh sách công việc (todo) mặc định cho từng giai đoạn ?
Để thêm danh sách công việc mặc định cho từng giai đoạn bạn truy cập vào https://workflow.base.vn/ hoặc biểu tượng Workflow trên thanh app, chọn luồng công ...
Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 11:40 AM
Tùy chỉnh công việc có sẵn trong từng giai đoạn ?
Để chỉnh sửa lại công việc có sẵn hay được thiết lập mặc định trong từng giao đoạn, bạn truy cập https://workflow.base.vn/ hoặc biểu tượng Base Workflow trê...
Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 11:42 AM
Chỉnh sửa nhanh một giai đoạn như thế nào ?
Để chỉnh sửa nhanh 1 giao đoạn bạn truy cập https://workflow.base.vn hoặc biểu tượng Workflow trên thanh App. Bước 1: Chọn dấu mũi tên trên đầu Giai đoạn  ...
Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 11:42 AM
Cách thêm một giai đoạn (stage) mới cho workflow ?
                                                   Để thêm 1 stage mới trong 1 luồng công việc, bạn truy cập https://workflow.base.vn, chọn 1 luồng công vi...
Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 11:43 AM
Cách thêm giai đoạn đầu tiên trong luồng công việc ?
Để thêm 1 stage đầu tiên trong 1 luồng công việc, bạn truy cập https://workflow.base.vn hoặc biểu tượng Workflow trên thanh app và thao tác theo hướng dẫn s...
Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 11:45 AM
Xóa 1 Workflow như thế nào ? Cần chú ý điều gì ?
Để xóa toàn bộ một quy trình làm việc, bạn truy cập https://workflow.base.vn/ hoặc biểu tượng Workflow trên thanh app. Bạn lựa chọn quy trình cần xóa và làm...
Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 11:45 AM