Base HRM

Base Me - Giới thiệu giao diện Base Me
Với mỗi cá nhân, khi được quản lý cập nhật thông tin về mình trong hồ sơ nhân sự tại Base HRM, họ có thể check lại các thông tin, theo dõi các cập nhật về p...
Tue, 26 Tháng 4, 2022 tại 2:56 CH
HRM +: Cách kết nối IP Camera với Base Vision trên PC
Mục đích:  Ghi nhận chấm công thông qua công nghệ nhận diện khuôn mặt. Bổ sung thêm 1 phương thức chấm công để đảm bảo thu thập đủ dữ liệu chấm côn...
Mon, 9 Tháng 5, 2022 tại 10:37 SA
HRM- Hợp đồng : Thao tác xóa hàng loạt hợp đồng
Thao tác hàng loạt hỗ trợ người dùng có thể chỉnh sửa thông tin nhanh và tiện lợi hơn. Để sử dụng tính năng này, bạn truy cập vào HRM qua link https://hrm.b...
Sat, 19 Tháng 11, 2022 tại 11:45 SA
HRM- Hợp đồng : Thao tác gửi lại email hàng loạt
Thao tác hàng loạt hỗ trợ người dùng có thể chỉnh sửa thông tin nhanh và tiện lợi hơn. Để sử dụng tính năng này, bạn truy cập vào HRM qua link https://hrm.b...
Sat, 19 Tháng 11, 2022 tại 11:43 SA
Base HRM -Phát triển sự nghiệp: Thao tác phê duyệt/ thay đổi/ xóa hàng loạt Quyết định bổ nhiệm
Thao tác hàng loạt hỗ trợ người dùng có thể chỉnh sửa thông tin nhanh và tiện lợi hơn. Để sử dụng tính năng này cho phần Quyết định bổ nhiệm, bạn  truy cập ...
Sat, 19 Tháng 11, 2022 tại 11:43 SA
Base HRM -Phát triển sự nghiệp: Thao tác phê duyệt/ thay đổi/ xóa hàng loạt Quyết định tăng lương
Thao tác hàng loạt hỗ trợ người dùng có thể chỉnh sửa thông tin nhanh và tiện lợi hơn. Để sử dụng tính năng này cho Quyết định tăng lương bạn  truy cập vào ...
Sat, 19 Tháng 11, 2022 tại 10:41 SA
Base HRM -Phát triển sự nghiệp: Thao tác phê duyệt/ thay đổi/ xóa hàng loạt Quyết định điều chuyển
Thao tác hàng loạt hỗ trợ người dùng có thể chỉnh sửa thông tin nhanh và tiện lợi hơn. Để sử dụng tính năng này cho Quyết định điều chuyển bạn  truy cập vào...
Sat, 19 Tháng 11, 2022 tại 11:49 SA
Base HRM -Phát triển sự nghiệp: Thao tác phê duyệt/ thay đổi/ xóa hàng loạt Quyết định giảm cấp
Thao tác hàng loạt hỗ trợ người dùng có thể chỉnh sửa thông tin nhanh và tiện lợi hơn. Để sử dụng tính năng này cho Quyết định giảm cấp bạn  truy cập vào HR...
Sat, 19 Tháng 11, 2022 tại 11:49 SA
Base HRM -Phát triển sự nghiệp: Thao tác phê duyệt/ xóa hàng loạt Kế hoạch phát triển
Thao tác hàng loạt hỗ trợ người dùng có thể chỉnh sửa thông tin nhanh và tiện lợi hơn. Để sử dụng tính năng này cho Kế hoạch phát triển bạn  truy cập vào HR...
Sat, 19 Tháng 11, 2022 tại 11:50 SA
Base HRM -Phát triển sự nghiệp: Thao tác phê duyệt/ xóa hàng loạt Yêu cầu cải tiến
Thao tác hàng loạt hỗ trợ người dùng có thể chỉnh sửa thông tin nhanh và tiện lợi hơn. Để sử dụng tính năng này cho Yêu cầu cải tiến bạn  truy cập vào HRM q...
Sat, 19 Tháng 11, 2022 tại 11:41 SA