Base Review

Base Review: Cách tạo surveys
Để thực hiện tạo survey bạn truy cập https://review.base.vn/ hoặc chọn Base Review từ menu app và làm theo HD sau: Bươc 1: Chọn "Setting" => &q...
Thu, 10 Tháng 11, 2022 tại 1:45 CH
Base Review: Tạo nhóm cho survey
Để tạo nhóm cho survey bạn truy cập https://review.base.vn/ hoặc chọn Base Review từ menu app và làm theo hướng dẫn sau: Bước 1: Chọn "Setting" =&...
Thu, 10 Tháng 11, 2022 tại 1:46 CH
Base Review: Chỉnh sửa thời hạn từng loại đánh giá thuộc chu kỳ
Từng loại đánh giá trong chu kỳ có thể có thời gian cần hoàn thiện khác nhau.Để thưc hiện chỉnh sửathời gian hoàn thànhcho mỗi loạiđánh giá bạn truy cập htt...
Thu, 10 Tháng 11, 2022 tại 1:47 CH
Base Review: Xuất excel kết quả đánh giá trong performance model
Để xuất kết quả đánh giá trong Performance model, bạn truy cập https://review.base.vn/ hoặc chọn Base Review từ menu app và chọn chu kỳ cần xuất, sau đó làm...
Thu, 10 Tháng 11, 2022 tại 1:48 CH