Base HRM

Base HRM: Giới thiệu về app và Mục lục tính năng
1. Giới thiệu Base HRM Base HRM giải quyết việc một tổ chức sẽ được vận hành như thế nào; quyền hạn, trách nhiệm, vai trò của mỗi cá nhân sẽ được phân định...
Wed, 24 Tháng 4, 2024 tại 2:22 CH
Base HRM: Phân quyền thao tác trên HRM
Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn phân quyền cụ thể của từng vị trí trên Base HRM   I, CÀI ĐẶT CHUNG  II, CÀI ĐẶT CHÍNH SÁCH  III, CÀI ĐẶT NÂNG CA...
Mon, 19 Tháng 6, 2023 tại 9:28 SA
Base HRM - Cài đặt: Phân quyền app admin cho cụm app HRM+
Mục đích: Trong hệ thống Base, Owner sẽ có toàn quyền và thường là người quản lý cấp cao của công ty. Trưởng phòng hoặc nhân viên phòng nhân sự sẽ...
Tue, 23 Tháng 4, 2024 tại 3:04 CH
Base HRM - Cài đặt: Phân quyền truy cập văn phòng trên HRM
Sử dụng Base HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn https://hrm.base.vn/.  Sau khi vào Base HRM, màn hình sẽ ...
Wed, 11 Tháng 5, 2022 tại 2:40 CH
Base HRM - Cài đặt: Cách tạo thông tin công ty trên HRM
        Sau khi cài đặt trong Base Account, bạn sẽ thực hiện các thao tác cài đặt trong Base HRM. Sử dụng Base HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh...
Fri, 20 Tháng 5, 2022 tại 10:59 SA
Base HRM - Cài đặt: Phân loại nhân sự
Sử dụng Base HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn https://hrm.base.vn/.  Sau khi vào Base HRM, màn hình sẽ ...
Mon, 16 Tháng 5, 2022 tại 4:16 CH
Base HRM - Cài đặt: Cách tạo các loại checkin client trong từng văn phòng
Sử dụng Base HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn https://hrm.base.vn/.             Để tạo các loại checki...
Mon, 23 Tháng 5, 2022 tại 3:06 CH
Base HRM - Cài đặt: Phân loại hợp đồng
Sử dụng Base HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn https://hrm.base.vn/.  Sau khi vào Base HRM, màn hình sẽ ...
Wed, 18 Tháng 5, 2022 tại 10:34 SA
Base HRM - Cài đặt: Cách tạo văn phòng công ty trên HRM
            Sau khi cài đặt trong Base Account, bạn sẽ thực hiện các thao tác cài đặt trong Base HRM. Sử dụng Base HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở ...
Thu, 12 Tháng 5, 2022 tại 11:20 SA
Base HRM - Cài đặt: Tạo chính sách lương
Để cài đặt chính sách lương cho nhân sự, bạn truy cập Base HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn https://hrm.base....
Mon, 23 Tháng 5, 2022 tại 3:02 CH