Base Overtime

Base Overtime - Xuất đề xuất tăng ca của cả hệ thống
Để xuất đề xuất tăng ca bạn truy cập https://overtime.base.vn/ hoặc chọn Base Overtime từ menu app và làm theo hướng dẫn sau: Bước 1: Chọn "Tất cả đề ...
Tue, 19 Tháng 4, 2022 at 2:29 CH
Base Overtime: Hướng dẫn chuyển giờ OT sang ngày nghỉ phép
Để chuyển số giờ làm thêm sang ngày nghỉ phép/ nghỉ bù, bạn cần truy cập vào ứng dụng Base Overtime trong kho app hoặc theo đường dẫn https://overtime.base....
Fri, 17 Tháng 12, 2021 at 5:34 CH
Base Overtime - Ủy quyền duyệt/xác nhận đề xuất
Trong một số trường hợp người được cài đặt duyệt/xác nhận trong đề xuất vắng mặt, họ có thể thực hiện ủy quyền duyệt/xác nhận cho một người khác để hỗ trợ t...
Fri, 19 Tháng 8, 2022 at 5:09 CH
Base Overtime: Tạo chu kỳ mới cho hệ thống
Trong trường hợp: Khi hệ thống đã chạy hết 1 chu kỳ. Nếu chưa tạo lại chu kỳ, thành viên tạo đề xuất tăng ca thì hệ thống sẽ báo lỗi "Overtime dates mu...
Tue, 10 Tháng 5, 2022 at 10:43 SA
Base Overtime: Thiết lập công thức tùy chỉnh cho chính sách tăng ca
Trong các trường hợp cài đặt chính sách chưa thể hỗ trợ tối đa nhu cầu về tính toán tăng ca của nhân sự, bạn có thể cài đặt công thức tính toán. Để thực hiệ...
Sat, 27 Tháng 8, 2022 at 10:49 SA