Base Timesheet: Giới thiệu chung về app và Mục lục tính năng in

Sửa đổi trên: Fri, 12 Tháng 4, 2024 tại 9:37 SA


I. Giới thiệu chung

Base Timesheet là ứng dụng giúp tự động hoá quá trình tính toán, lưu trữ, kiểm soát dữ liệu công làm việc của nhân viên trong công ty. 

Base Timesheet có khả năng kết nối với các module khác trong platform như Base Checkin – quản lý dữ liệu chấm công hay Base Payroll – hệ thống xử lý bảng lương tự động; Base Timeoff - ứng dụng quản lý các loại nghỉ phép;... giúp doanh nghiệp tạo lập được một hệ thống tự động xử lý công – lương vào cuối kỳ mà không cần tiêu tốn nhiều nguồn lực.


II. Mục lục tính năng: 

(Click vào từng tiêu đề để tới bài HD tương ứng)

1. Phân quyền

2. Tổng hợp - chu kỳ công

3. Bảng công 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.